Se convoacă Consiliul Local Babadag în şedinţă ordinară, în ziua de 29 ianuarie 2021, ora 14.00

Se convoacă Consiliul Local Babadag în şedinţă ordinară, în ziua de 29 ianuarie 2021, ora 14.00, având următorele proiecte de ordine de zi:

Autorul Articolului:
Se convoacă Consiliul Local Babadag în şedinţă ordinară, în ziua de 29 ianuarie 2021, ora 14.00
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de anulare a majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local in conditiile prevederilor O. U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
2. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2021-2022;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativteritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea '', pentru anul 2021;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2021;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata la data de 05.01.2021, inregistrat sub nr. 04 din data de 08.01.2021 si a caietului de sarcini, in vederea concesionarii unui spatiu in suprafata de 41,53 m.p. amplasat in incinta cladirii „Centru de integrare al comunitatii urbane marginalizate din orasul Babadag", situata in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea nr.41,jud. Tulcea, T III, P 3520;
6. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. ”Demolare constructie Cl si construire locuinta P+l, racordata la utilitati si imprejmuire”, oras Babadag, str. Codrului, nr. 3, T 102, P 3030 cc, 3031 A, judetul Tulcea;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2021 ;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor septembrie - decembrie ale anului 2020, pentru un numar de 3 (trei) cadre didactice angajate în cadrul Scolii Gimnaziale ”Constantin Brancoveanu ” Babadag;
9. Proiect de hotarare pentru eliberarea acordului Consiliului Local al orasului Babadag privindpreluarea sectorului de drum national DN 22: km. 210 + 120 (intersectia cu DN 22 H) - km. 211 + 940 (intersectia DN 22H) din domeniul public al statului si aflat in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in domeniul public al Orasului Babadag si in administrarea Consiliului Local Babadag, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala drum de interes local, fiind clasificat ca strada (Republicii);
10. Proiect de hotarare privind înființarea Serviciului de tip Ambulanță Socială din cadrul proiectului „Activități Integrate pentru comunitatea urbană marginalizată BABADAG „AI CUM", Cod SMIS: 115022 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestui serviciu;
11. Proiect de hotarare pentru completarea art. I al H.C.L. nr.   (numerotare schimbata in H.C.L. nr. 167/27.11.2020, conform H.C.L. 172/14.12.2020 privind indreptarea erorii materiale in ceea ce priveste numerotarea hotararilor adoptate dupa constituirea Consitului Local al orasului Babadag);
12. Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 (Lista bunurilor delegate) la H.C.L. nr.
29/29.02.2012 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2020;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare, pentru anul scolar
2020-2021;
15. Proiect de hotarare privind compensarea sumelor datorate pentru plata redeventei, de catre STANCIU MIRCEA Intreprindere Familiala, cu valoarea investitiilor efectuate pentru amenajarea spatiului inchiriat, situat in Complexul Agro Alimentar din orasul Babadag, strada Geamiei, nr. 9, jud.Tulcea, in valoare totala de 896 lei;
16. Proiect de hotarare privind compensarea sumelor datorate pentru plata redeventei, de catre STANCIU AUREL COMERT Intreprindere Individuala, cu valoarea investitiilor efectuate pentru amenajarea spatiului inchiriat, situat in Complexul Agro Alimentar din orasul Babadag, strada Geamiei, nr. 9, jud Tulcea, in valoare totala de 1068 lei;
17. Proiect de hotarare privind eliberarea acordului de principiu al Consiliului Local al orasului Babadag, in vederea amenajarii de catre Biserica Adventista de Ziua a Saptea, a drumului de acces catre imobilul proprietatea sa, situat pe strada Republicii, nr. 157;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2020, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului ”Dimitrie Cantemir” Babadag;
19. Proiect de hotarare privind compensarea sumelor datorate pentru plata redeventei, de catre C.M.I. Dr. Ion A. Daniel-Alexandru, cu valoarea investitiilor efectuate pentru amenajarea spatiului concesionat, situat in orasul Babadag, str. Heracleea, nr. 23, jud. Tulcea, in valoare totala de 8.614,46 lei;
20. Proiect de hotarare privind modificarea, prin act aditional, a Contractului de concesiune inregistrat sub nr. 6613/07.08.2014, prin schimbarea titulandui contractului de concesiune;
21. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a Raportului de evaluare intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata la data de 28.12.2020, inregistrat sub nr. 03 din data de 08.01.2021 si a caietului de sarcini, in vederea vanzarii prin licitatie publica, a imobilului-teren ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Cerbului, F.N., judetul Tulcea, T 57, Parcela 1653 - partial, in suprafata de 797 m.p.;
22. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitatie publica, a Raportului de evaluare intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata la data de 05.01.2021, inregistrat sub nr. 05 din data de 08.01.2021 si a caietului de sarcini, in vederea vanzarii prin licitatie publica, a imobilului alcatuit din locuinta, in suprafata de 99 m.p. si teren aferent, in suprafata de 345 m.p., ceface parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Macris, nr. IA, judetul Tulcea;
23. Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii mandatului dnei Dragu Viorica — inspector Birou Financiar Contabil, ca a doua persoana din cadrul Serviciului de Gospodarire Locala, cu drept de semnatura in Trezoreria Babadag;
24. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului ce face parte din inventarul domeniului public al orasului Babadag, reprezentand teren, in suprafata de l. 740 m.p., situat intravilanul orasului Babadag str. Pavel Gheorghe nr. 4 - 8, avand nr. cadastral 31705, pozitia nr. 88, din Anexa nr. I la HCL nr. 20/26.02.2010;
25. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul privat al unitatii administrativ — teritołiale orasul Babadag, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.08.2()08 privind bunurile imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, a imobilului reprezentand teren in suprafata totala de 10.299,00 m.p., situat in extravilanul orasului Babadag, pozitia nr. 353;
26. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE - APRILIE 2021;
27. Aducere la cunostinta consilierilor locali ai orasului Babadag, a Raportului de Activitate al Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2020;
28. Diverse.

ART.2 Secretarul General al orasului Babadag va comunica prezenta dispozitie — in copie — Institutiei Prefectului judetul Tulcea, consilierilor locali ai orasului Babadag si va afisa ordinea de zi pentru aducerea la cunostinta publica.

Sursa:PrimariaBabadag.Ro

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO