Consiliul local Babadag, este convocat joi, 28 octombrie în şedinţa ordinară a lunii!

Consiliul Local al oraşului Babadag este convocat în şedinţa ordinară a lunii, joi 28 octombrie 2021, ora 16.00, în sala de şedinţe a Primariei oraşului Babadag, cu următoarea ordine de zi:

Autorul Articolului:
Consiliul local Babadag, este convocat joi, 28 octombrie în şedinţa ordinară a lunii!
Primaria orasului Babadag

1. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al Centrului Cultural “Nicolae Balaşescu Nifon” Babadag;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontârii cheltuielilor cu deplasarile aferente lunii septembrie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontârii cheltuielilor cu deplasârile aferente lunii septembrie a anului 2021, pentru personalul didactic angajat in cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag;

4. Proiect de hotarare privind rectificarea pozitiei de inventar nr. 233 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu completarile si modificarile ulterioare si dezmembrarea lotului nr. 3, in suprafata de 1.054 in m.p. teren;

5. Proiect de hotarare privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 351 din Anexa nr.1 la HCL nr. 2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu completarile si modificarile ulterioare;

6. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 105/30.07.2021 privind darea in administrare a unor bunuri (obiecte inventar) ce fac parte din inventarul domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, catre Serviciul de Gospodarire Locala Babadag;

7. Protect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Babadag;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 51/11.10.2021, intocmit de Societatea Comerciala BENEAEVAL Societate cu Raspundere Limitata, inregistrat sub nr. 237 din data de 20.10.2021 si a caietului de sarcini, in vederea concesionarii imobilului reprezentand constructie C5-Anexa, in suprafata construita de 360 m.p. ce face parte din inventarul domeniului privat al orasului Babadag, situat in extravilanul orasului Babadag, T2, P7, judetul Tulcea;

9. Proiect de hotarare privind devierea traficului pentru autovehiculele de mare tonaj pe drumurile de interes local deschise circulatiei publice;

10. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag in Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursurile ce se vor organiza in vederea ocuparii functiilor vacante de director si director adjunct, din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir”, Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” si Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran”;

11. Proiect de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului local al orasului Babadag, pentru perioada NOIEMBRIE 2021 — IANUARIE 2022;

12. Diverse.

DISTRIBUIE PE:

 
PAGINA NOASTRA OFICIALA DE FACEBOOK BABADAGLIVE.RO